Bayans (speech) of Hazrat Maulana Muhammad Qamaruzzaman Sahab D.B. - Ramzan 1440 - May 2019


Bayan (After Isha Namaz) : 1 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 1 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 2 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 2 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 3 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 3 Ramazan 1440

Jumuah Bayan : 4 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 5 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 5 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 6 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 6 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 7 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 7 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 8 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 8 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 9 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 9 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 10 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 10 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 11 Ramazan 1440

Jumuah Bayan : 11 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 12 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 12 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 13 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 16 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 16 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 17 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 17 Ramazan 1440 - Mol. Mahboob sb

Bayan (After Isha Namaz) : 18 Ramazan 1440

Jumuah Bayan : 18 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 19 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 19 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 20 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 20 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 21 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 21 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 22 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 22 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 23 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 23 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 24 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 24 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 25 Ramazan 1440

Jumuah Bayan : 25 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 26 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 26 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 27 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 27 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 28 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 28 Ramazan 1440

Bayan (After Isha Namaz) : 29 Ramazan 1440

Bayan (Before Zuhar Namaz) : 29 Ramazan 1440

Bayan – Before Eid Namaz 1440

Bayan at sherpura (After Magrib Namaz) : 2 Shawwal 1440

Bayan at vadodara (After isha Namaz) : 3 Shawwal 1440

Bayan at vadodara (Jumuah Namaz) : 3 Shawwal 1440

Bayan at Hathodaa (After isha Namaz) : 04 Shawwal 1440

Bayan at Baleswar (After zuhar Namaz) : 04 Shawwal 1440

Bayan at Navsari (After isha Namaz) : 05 Shawwal 1440

Bayan at Dongri-mumbai (After magrib Namaz) : 06 Shawwal 1440